MED-aftalen | Vejledninger og publikationer

MED-håndbog for KL

Håndbogen om medbestem- melse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medar- bejdernes repræsentanter og for MED-systemet i kommun- erne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-21.

MED-håndbog for regionerne

Håndbogen om medbestem-melse og medindflydelse giver klar information om de krav og regler, der gælder for medarbejdernes repræsen-tanter og for MED-systemet i regionerne. MED-håndbogen er revideret på baggrund af OK-21.

Værd at vide om MED

Pjecen er primært henvendt til medlemmer af et MED-hoved-udvalg. Repræsentanter i MED-udvalg på et underliggende niveau og andre interesserede vil også kunne drage nytte af den information om MED-sy-stemet, som pjecen formidler.

Skabelon for en lokal MED-aftale i en kommune

MEDsamarbejdet har udar-bejdet materiale til brug for forhandling af den lokale MED-aftale. Vejledning og skabelon kan bruges som en guide og huskeliste til forhandlingerne, med forslag til tekster og spørgsmål, der skal tages stil-ling til.

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Vejledningen kan bruges i forbindelse med forberedelse af en genforhandling af den lokale MED-aftale i kommunen eller regionen. Vejledningen er til organisationsrepræsentan- ter i forhandlingsorganer om forhandling af lokale MED-aftaler i kommuner og regioner. Den kan også læses af medlemmer af MED-hovedudvalgene i kommuner og regioner.

Den danske model MED i kommunerne

KL og Forhandlingsfælles-skabet har som et resultat af projektet ’Fokus på den danske model i kommunerne’ ud-arbejdet et samlet materiale. Materialet beskriver dels fælles billeder på det lokale MED og partssamarbejde, og dels KL og Forhandlingsfællesskabets aftale om fælles perspektiver.