image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Aftale om trivsel og sundhed

Aftalen om trivsel og sundhed har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen, at styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats og at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Læs hele aftalen og vejledningen her.

Aftalen bestemmer en række opgaver for MED-hovedudvalget og de øvrige MED-udvalg bl.a. om:

  • Trivselsmålinger hvert tredje år

Kommunen er forpligtet til mindst hvert tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder psykisk arbejdsmiljø. Målingerne af medarbejdernes tilfredshed og trivsel kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

MED-hovedudvalget skal aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålingerne.

  • Konkrete sundhedsfremmeinitiativer

MED-hovedudvalget skal aftale retningslinjer vedrørende sundhed, der har til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer fx tilbud om fysioterapi, psykologhjælp, rygestop mv.

MED-hovedudvalget beslutter, i hvilket omfang retningslinjerne skal udfyldes lokalt fx på områder eller institutioner.

  • Redegørelse om sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde

Ledelsen skal i tilknytning til kommunens budgetbehandling i MED-hovedudvalget redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder evt. konsekvenser i forhold til sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde.

MED-hovedudvalget skal desuden aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold (MED-rammeaftalens § 8 stk. 3). Se mere om procedureretningslinjer her [link til procedureretningslinjer].

  • Årlig sygefraværsstatistik på institutionsniveau

Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg.

Det lokale MED-udvalg skal aftale retningslinjer for fremlæggelse af statistikken og opfølgning på sygefravær i institutionen. I drøftelsen af retningslinjer kan bl.a. indgå opfølgning på trivselsmålinger, APV, stress samt indsatser vedrørende fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

  • Retningslinjer vedrørende handlingsplaner i forbindelse med APV’er

Institutionerne har i henhold til arbejdsmiljøloven pligt til at udarbejde APV og at følge op på resultaterne med en handlingsplan med konkrete anvisninger på, hvordan problemerne skal løses.

Det lokale MED-udvalg skal aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i APV’en.

Se mere om retningslinjer for APV-handlingsplaner her.

  • Indsats mod arbejdsbetinget stress

Ledelsen har pligt til at beskytte sikkerheden og sundheden for alle ansatte, herunder også problemer som følge af arbejdsbetinget stress.

MED-hovedudvalget skal sikre, at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. MED-hovedudvalget beslutter i hvilket omfang, retningslinjer skal fastsættes lokalt af det enkelte MED-udvalg eller centralt af MED-hovedudvalget.

Se mere om retningslinjer om arbejdsbetinget stress her.

  • Indsats mod vold, mobning og chikane

Det er en fælles opgave for arbejdsgivere og medarbejdere at håndtere vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

MED-hovedudvalget skal sikre, at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. MED-hovedudvalget beslutter i hvilket omfang, retningslinjerne skal fastsættes lokalt af det enkelte MED-udvalg eller centralt af MED-hovedudvalget.