image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Der er pligt til information og drøftelse

Der er pligt til information og drøftelse – der er ikke mulighed for ”orientering” og ”høring”

Der er gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

(MED-rammeaftalens § 6 stk. 1)

Det betyder, at ledelse såvel som medarbejderrepræsentanter har pligt til ikke blot at informere hinanden om eksempelvis arbejdsforholdene, de har også pligt til at drøfte dem. En ”orientering” af medarbejderrepræsentanterne om forhold på arbejdspladsen kan ikke udelukke en drøftelse. Man har altid ret til at få alle forhold (som er omfattet af informationspligten) drøftet i et MED-udvalg.

Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer.

Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger.

(MED-rammeaftalens § 7 stk. 1 og 2)

Det betyder, at ledelsen skal drøfte deres kommende beslutninger i MED-udvalget før de træffer en ledelsesbeslutning. Dermed er det heller ikke muligt at foretage ”en høring”, da høringer ikke lægger op til drøftelse, men udelukkende giver mulighed for at man kan tilkendegive et synspunkt.

Det betyder også, at medarbejderrepræsentanterne skal gå aktivt ind i drøftelsen med ledelsen og bidrage med den viden og de forslag, der er i medarbejdergruppen (baglandet).

Medarbejderrepræsentanterne har også pligt til at dagsordensætte problemer som de eller deres bagland oplever i dagligdagen, hvis det er problemer, som kræver handling fra ledelsens side. Eksempelvis arbejdsmiljømæssige problemer, en opgavefordeling, der ikke hænger sammen eller samarbejdsproblemer mellem ledelse og medarbejder.

Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det.

(MED-rammeaftalens § 7 stk. 7)

Alle forhold som er omfattet af MED-rammeaftalens § 6, kan sættes på dagsorden. Alt, hvad der sættes på dagsorden, er til drøftelse.

Begge parter har pligt til at deltage i en drøftelse.

Disse ord finder du ikke i MED-rammeaftalen: ”orientering” ”høring”.