image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Generelt om brud på informationspligten

En væsentlig del af grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er den gensidige informationspligt mellem ledelse og medarbejdere. Det fremgår af rammeaftalens § 7. Desuden har ledelsen en særlig informationspligt, som er fastlagt i § 7, stk. 4-6. Se beskrivelsen under Information og drøftelse her.

En væsentlig forudsætning for, at medindflydelsen og medbestemmelsen kan fungere optimalt er, at informationspligten bliver overholdt. Dermed har medarbejderne mulighed for at komme med deres synspunkter og forslag, så de kan indgå i beslutningsgrundlaget og medvirke til at gøre beslutningerne bedre.

Hvis en af parterne ikke overholder informationspligten, må den anden part tage spørgsmålet op i MED-udvalget på det rette niveau med henblik på – så vidt muligt – at få rettet op på den manglende overholdelse. Hvis der ikke kan opnås enighed i MED-udvalget, kan spørgsmålet tages op i MED-hovedudvalget, som dels kan vejlede, dels kan behandle uoverensstemmelsen. Det fremgår af § 9, stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed i MED-hovedudvalget om, hvordan uoverensstemmelsen skal håndteres, kan MED-hovedudvalget indbringe den for de centrale parter, jf. § 22 (regionerne § 21).

Brud på ledelsens særlige informationspligt

Hvis ledelsen ikke overholder sin særlige informationspligt i henhold til § 7, stk. 4, er der særlige bestemmelser om, hvordan et sådant brud håndteres. De findes i § 21 (regionerne § 20).

Eksempel:
Kommunen har besluttet at lukke en institution, men ledelsen har ikke informeret i det rette MED-udvalg forud for beslutningen. Medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag har derfor ikke kunnet indgå i beslutningsgrundlaget. Når en eller flere af medarbejderrepræsentanterne bliver bekendt med, at der er truffet en sådan beslutning, skal den eller de med det samme anmode ledelsen om at trække beslutningen tilbage. Det skal ske skriftligt, fx ved en mail om at ledelsen, kommunalbestyrelsen eller udvalget i henhold til MED-rammeaftalens § 21 anmodes om at trække beslutningen tilbage med henblik på overholdelse af MED-rammeaftalens § 7, stk. 4-6. I henhold til § 21, stk., 2 (§ 20, stk. 2 regionerne) skal anmodningen efterkommes inden for 1 måned.

I de tilfælde kan medarbejderrepræsentanterne bruge en slags ’nødbremse’, som bevirker, at ledelsen er forpligtet til at efterkomme en anmodning om at overholde informationsforpligtelsen og – hvis beslutningen i sagen er truffet – at annullere beslutningen eller at sagen tages op i MED-hovedudvalget, hvis ledelsen fastholder beslutningen.

Hvis ledelsen ikke trækker beslutningen tilbage inden for 1 måned, går sagen til MED-hovedudvalget, som fastsætter en passende sanktion for bruddet på MED-aftalen.

Hvis MED-hovedudvalget ikke kan blive enige om, hvorvidt der er et brud eller om at fastsætte en sanktion, sendes sagen til de centrale parter (KL/RLTN og Forhandlingsfællesskabet).

Mellem alle organisationerne er der indgået en såkaldt ’musketered’. Den betyder, at hvis en medarbejderrepræsentant rejser en sag overfor MED-hovedudvalget om brud på MED-aftalen, skal medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget også rejse sagen over for ledelsen. Den betyder også, at hvis der ikke kan opnås enighed med ledelsen i MED-hovedudvalget, skal medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget sørge for at sagen rejses overfor de centrale parter. Et flertal af medarbejderrepræsentanter kan altså ikke forhindre, at en sag om brud bliver taget op.

Eksempler på, hvad medarbejdersiden bør gøre, hvis der er brud på ledelsens særlige informationspligt

I MED-hovedudvalget

Hvad er der sket?Hvad gør medarbejderrepræsentanterne/
MED-hovedudvalget?
Kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget har besluttet at lukke en institution uden at informere og drøfte med medarbejdersiden.Så snart, medarbejderrepræsentanterne er blevet opmærksomme på beslutningen, retter de en skriftlig henvendelse til ledelsen om, at forpligtelsen skal overholdes (helst pr. mail). I den skriftlige anmodning kan man skrive: I henhold til MED-rammeaftalens § 21, stk. 1, skal vi anmode ledelsen om at overholde MED-rammeaftalens § 7, stk. 4-6 (informationspligten), i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning af (dato) vedr. (institutionens navn). Denne anmodning er afleveret til (navn på kommunaldirektør eller anden person i direktionen) den (dato på det tidspunkt, hvor denne anmodning er afleveret).
Ledelsen og kommunalbestyrelsen trækker beslutningen tilbage og lader sagen gå om.Ledelsen har herefter 1 måned til at omgøre beslutningen og lade sagen gå om. Det betyder, at beslutningen først trækkes tilbage, dernæst skal forslaget eller indstillingen drøftes i MED-hovedudvalget, og der skal træffes en fornyet beslutning i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal her ind drage medarbejdernes synspunkter og forslag fra de drøftelser, der har fundet sted i MED-systemet, i deres beslutningsgrundlag.

I MED-hovedudvalget

Hvad er der sket?Hvad gør medarbejderrepræsentanterne/
MED-hovedudvalget?
Ledelsen og kommunalbestyrelsen vælger ikke at lade sagen gå om.Hvis ledelsen og kommunalbestyrelsen ikke trækker beslutningen tilbage inden for 1 måned, fra den skriftlige anmodning er sendt, skal MED-hovedudvalget tage stilling til sagen. Der er nu følgende muligheder: MED-hovedudvalget er enige om, at der er et brud på informationspligten. MED-hovedudvalget skal fastsætte størrelsen på og anvendelsen af en godtgørelse, som kommunen skal betale til samarbejdsfremmende foranstaltninger. Hvis MED-hovedudvalget ikke kan blive enige om godtgørelsens størrelse eller anvendelse sendes sagen til de centrale parter (KL, RLTN og Forhandlingsfællesskabet), som afgør sagen, eventuelt ved en voldgift. Hvis MED-hovedudvalget ikke kan blive enige om, der er et brud på informationspligten, skal sagen sendes til de centrale parter (KL, RLTN og Forhandlingsfællesskabet), som afgør sagen, eventuelt ved en voldgift. I beskrivelsen skal det fremgå, hvad der er sket og ikke sket i MED-systemet i forbindelse med beslutningen om at lukke institutionen. Med beskrivelsen sender I også dagsorden og referater af MED-udvalgsmøder (også selv om sagen ikke omtales), dagsorden og referater af kommunalbestyrelsesmøder samt andet relevant materiale.

I et MED-udvalg på en institution (eller på område-/forvaltningsniveau)

Hvad er der sket?Hvad gør medarbejderrepræsentanterne?
Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke institutionen, men det har ikke været informeret og drøftet i MED-udvalget.Medarbejderrepræsentanterne henvender sig med det samme til formand og næstformand for MED-Hovedudvalget og til formand og næstformand i det MED-udvalg, som skulle have modtaget informationen. Det skal ske skriftligt (og gerne pr. mail), og man kan skrive: I henhold til MED-rammeaftalens § 21, stk. 1, skal vi anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens § 7, stk. 4–6, i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning af (dato) vedr. (institutionens navn). Denne anmodning er afleveret til (navn på kommunaldirektør og/eller andre ledere, der modtager jeres mail) den (dato på det tidspunkt, hvor denne anmodning er afleveret). Vi forventer svar på denne henvendelse hurtigst muligt. Hvis der ikke er kommet en reaktion fra formanden eller næstformanden for MED-hovedudvalget inden for få dage, bør medarbejderrepræsentanterne kontakte næstformanden i MED-hovedudvalget pr. telefon for at sikre, at henvendelsen er modtaget og for at drøfte det videre forløb. Send også mailen cc. til de lokale faglige organisationer, så de også er informeret. Det er vigtigt, fordi organisationerne vil modtage en orientering i forbindelse med evt. afskedigelser. Derefter går sagen videre som beskrevet ovenfor under MED-Hovedudvalget.