image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Procedureretningslinje for omstillingsprojekter

Indledning

Formålet med dette notat er, at give inspiration til hvordan en procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter kan se ud. Det er en god idé at tilpasse procedurerne til kommunens/regionens MED-arbejde generelt, så det giver mest mening i forhold til andre opgaver i MED-systemet.. Brug eventuelt årshjulet når der skal fastlægges en tidsplan for drøftelser i MED-systemet.

Alle retningslinjer skal være skriftligt udformet, så det er klart for kommunens/regionens medarbejdere, hvad der er aftalt.

Anbefalinger

 • Alle kommuner og regioner skal have en procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter.
 • Det kan være hensigtsmæssigt at opdele procedureretningslinjen i to, så der både er en for intern omstilling og en for udliciteringsprojekter.
 • En generel procedureretningslinje kan eventuelt blive suppleret med en retningslinje for hvert enkelt større omstillingsprojekt. Her kan arbejds- og tidsplanen for MED-organisationens inddragelse blive konkretiseret yderligere i forhold til den aktuelle tids- og aktivitetsplan for omstillingsprocessen.
 • En generel procedureretningslinje kan suppleres med en retningslinje for omstilling i henhold til MED-aftalens § 8, stk. 1, der behandler personalepolitiske vilkår.
 • De personalepolitiske vilkår ved omstilling kan alternativt indgå i kommunens/regionens udbudsstrategi, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, eller i en aftale med de faglige organisationer.
 • Procedureretningslinjerne skal præcisere, hvad der forstås ved “større rationalisering- og omstillingsprojekter”, så det er klart, hvornår retningslinjen gælder. Skal den for eksempel gælde ved institutionssammenlægninger, institutionslukninger, nedskæringer eller ændring af afdelingsstruktur?

Eksempel

1. Formål

Formålet med procedureretningslinjen er, at fastlægge hvordan og hvornår MED-systemet drøfter forløbet af større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Medinddragelsen skal give medarbejderne mulighed for at påvirke større rationaliserings- og omstillingsprojekter før, under og efter forløbet. Det sker blandt andet ved at sikre, at medarbejdernes synspunkter og erfaringer fremgår af det politiske niveaus beslutningsgrundlag.

2. Procedure

Generelt

Med større rationaliserings- og omstillingsprojekter menes større organisatoriske ændringer, der direkte eller indirekte kan betyde væsentlige ændringer for en eller flere medarbejderes løn- og arbejdsforhold. Herunder for medarbejdere der direkte er involveret i opgavevaretagelsen for kommunen/regionen, men er ansat hos en ekstern samarbejdspartner.

Ledelsen skal på et så tidligt tidspunkt som muligt informere medarbejderne, hvis der er planer om et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt. Informationen skal være på en sådan måde og have en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse i MED-udvalgene. På den måde kan medarbejdernes synspunkter og forslag indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger.

Inden et møde skal ledelsen derfor mindst 14 dage før drøftelsen i de rette MED-udvalg præsentere en redegørelse om relevante forhold ved rationaliserings- eller omstillingsprojektet – det gælder både før, under og efter omstillingen.

Hovedudvalget

Hvis et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt berører flere MED-udvalg, aftaler Hovedudvalget hvordan og hvornår MED-systemet konkret skal inddrages i drøftelserne.

Ledelsen skal informere medarbejdersiden om årsagerne til, at det større rationaliserings- og omstillingsprojekt skal gennemføres og hvilke arbejds- og personalemæssige konsekvenser det forventes at have for medarbejderne.

Hovedudvalget laver en tids- og handlingsplan for forløbet, hvori det klart fremgår hvornår og hvordan Hovedudvalget og relevante MED-udvalg inddrages.

Handlingsplanen bør indeholde:

 • I hvilke(t) MED-udvalg sagen skal drøftes
 • Hvilke emner der skal drøftes hvornår
 • Hvilket materiale der skal ligge til grund for drøftelserne
 • Hvordan resultaterne af drøftelserne skal indgå i det videre beslutningsforløb
 • Kommunikation med direkte eller indirekte berørte medarbejdere.

Område- og Lokaludvalg:

Hvis et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt direkte berører et enkelt lokalt MED-udvalg, skal udvalget i videst mulige omfang inddrages i processen.

Inden der bliver truffet en beslutning om et større rationaliserings- og omstillingsprojekt bør følgende drøftes i det eller de berørte MED-udvalg:

 • Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne
 • Økonomi, herunder omkostningerne ved den nuværende og fremtidige opgavevaretagelse. Her skal følgeomkostninger også klarlægges.
 • Personaleforhold, herunder personalets forhold i forbindelse med overgang til anden eventuel arbejdsgiver.
 • Uddannelses- og kompetenceudviklingsmæssige behov.
 • Sikring af medarbejdernes løn-, ansættelses- og arbejdsmiljøforhold.
 • Særlige hensyn og krav, herunder konsekvenser ved indførelse af ny teknologi eller væsentlige ændringer af bestående teknologi.

Efter der er truffet en beslutning om et større rationaliserings- og omstillingsprojekt bør følgende drøftes i det eller de berørte MED-udvalg:

 • MED-systemets videre inddragelse i forløbet, herunder hvilke MED-udvalg, der skal inddrages ved eventuel genforhandling af kontrakt eller 2. behandling.
 • Konsekvenserne af en omstilling, herunder afledte virkninger for medarbejderne, der ikke bliver direkte berørt.
 • Betydning af eventuelle jobgarantiordninger.
 • Konsekvenser i forhold til eventuelle retningslinjer vedtaget af Hovedudvalget.
 • Eventuelt rammer for opfølgning og evaluering.

3. Evaluering

Retningslinjen evalueres hvert andet år

Derudover evaluerer Hoved-MED alle større omstillingsprojekter. Relevante MED-udvalg inddrages. Blandt andet skal medarbejdertilfredsheden evalueres.

Evalueringen forelægges kommunalbestyrelsen.

4. Ændringer

Retningslinjerne er gældende indtil parterne er enige om, at de skal ændres. Hvis den ene part anmoder om ændringer, skal der indenfor en 3 måneders periode forhandles om ændringer i procedureretningslinjerne.

Ændringer af procedureretningslinjen skal drøftes i Hovedudvalget og på de øvrige niveauer i MED-systemet med henblik på at aftale en ny retningslinje.