image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Drøftelse på rette niveau

Drøftelserne i MED-systemet skal altid ske på ’rette niveau’.

Det rette niveau for information og drøftelse er MED-udvalget på det ledelsesniveau, hvor beslutningen skal træffes, eller hvor ledelsen indstiller til en politisk behandling. Det er nemlig på dette niveau, medarbejderrepræsentanterne har en reel mulighed for at få medindflydelse.

§ 5
Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Vejledning:
Ledelsens kompetence er udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givent område. Hvis en leder ikke har kompetence i forhold til et givent emne, er der i princippet ikke grund til at inddrage emnet i samarbejdet. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bør i stedet finde sted på det niveau såvel højere som lavere, hvor ledelsen har kompetencen.

Der vil altid være et rette niveau for information og drøftelse i MED.

Med andre ord, skal medindflydelsen og medbestemmelsen ske i forhold til en ledelse, som har kompetencen til at træffe beslutninger eller til at indstille til beslutning i et politisk udvalg eller i kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

Det betyder fx, at information og drøftelse om en forestående beslutning om at lukke en institution, skal ske i det MED-udvalg, hvor chefen/direktøren, der udarbejder indstillingen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen/regionsrådet, sidder. Det rette niveau er altså ikke MED-udvalget på den berørte institution, for lederen af institutionen vil jo ikke have kompetence til at ændre på indstillingen eller beslutningen.

Medarbejderne på den institution, der skal lukkes, inddrages af medarbejderrepræsentanterne fra det MED-udvalg, hvori drøftelsen skal ske. Medarbejderrepræsentanterne har ret til at drøfte med baglandet og de berørte medarbejdere i henhold til bemærkningen til rammeaftalens § 7, stk. 4.

Hvis der er flere ledelsesniveauer, end der er aftalt MED-niveauer, vil det rette MED-niveau altid være niveauet over det niveau, hvor lederen sidder, Hvis f.eks. en mellemleder skal træffe en beslutning, men der ikke er et MED-niveau på det pågældende ledelsesniveau, skal ledelsen informere i det overliggende MED-niveau med henblik på drøftelse, inden beslutningen træffes.

Kommuner med 2 niveauer i MED-systemet

I nogle lokale MED-aftaler i kommunerne er det aftalt, at der er 2 MED-niveauer: et MED-hovedudvalg og et institutions- eller virksomhedsniveau med lokale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status.

I de kommuner vil det rette niveau være MED-hovedudvalget for alle de forhold, hvor der skal træffes beslutninger af en leder, som er længere oppe i kommunens ledelseshierarki end institutionslederne. Hvis der skal træffes beslutninger, som vedrører flere institutioner (fx gældende for flere daginstitutioner) vil ledelsen skulle informere om den i MED-hovedudvalget, hvor sagen så skal drøftes inden der træffes beslutning.

Tilsvarende skal der i disse kommuner altid informeres i MED-hovedudvalget om indstillinger til politisk beslutning i kommunen, der vedrører arbejds-, personale-, samarbejds og arbejdsmiljøforhold.

Hertil kommer at alle strategiske arbejdsmiljøopgaver skal varetages i MED-hovedudvalget. Baglandet for medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget i en struktur med 2 MED-niveauer er alle medarbejderrepræsentanter fra alle de øvrige i MED-udvalg i kommunen.