image_pdfPrint eller gem siden som pdf

Spørgsmål og svar om MED-hovedudvalg

På denne side har vi samlet en række spørgsmål og svar, som vi har fået om arbejdet i MED-hovedudvalget. Listen er ikke udtømmende.

Hvordan vælger man arbejdsmiljørepræsentanten til MED-hovedudvalget?

Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet er et aftalespørgsmål. I den lokale MED-aftale er det aftalt, hvordan valg til de forskellige MED-udvalg finder sted, herunder også af arbejdsmiljørepræsentanterne.

I den lokale aftale er det også aftalt antallet af arbejdsmiljøgrupper, principper for oprettelse og nedlæggelse af arbejdsmiljøgrupper, valgperioder og valg samt eventuelle udpegninger til MED-systemet.

Kan formand og næstformand for MED-hovedudvalget afgøre sager med brud på MED-aftalen og efterfølgende orientere resten af MED-hovedudvalget?

Nej, brudsager skal behandles i MED-hovedudvalget. Formandskabet kan forberede sagen til mødet i MED-hovedudvalget.

Desuden kan tvistsager (ved brud på § 7 stk. 4-6) kun løses ved, at beslutningen trækkes tilbage eller ved godtgørelse (økonomisk sanktion). Det sidste skal behandles i MED-hovedudvalget.

Hvis en beslutning bliver trukket tilbage, behøver MED-hovedudvalget ikke at drøfte sagen, for så er der ikke længere tale om et brud. Det kræver dog, at begge parter er enige om, at beslutningen reelt er trukket tilbage. I modsat fald skal MED-hovedudvalget fortolke uenigheden.

Kan man udpeges til MED-hovedudvalget, når man ikke er tillidsvalgt?

Ja, med mindre det er fastlagt i den lokale MED-aftale, at der kun kan udpeges tillidsvalgte eller fx medarbejdere i kommunen/regionen til MED-hovedudvalget.

Hvis et medlem af MED-hovedudvalget stopper, hvem udpeger så et nyt medlem?

Det bør fremgå af den lokale aftale, at de tre hovedorganisationsvalggrupper (valggruppe A (AC-gruppen), valggruppe B (LO-gruppen) og valggruppe C (FTF-gruppen)) udpeger medlemmerne til MED-hovedudvalget.

Det er så de interne udpegningsprincipper i de enkelte hovedorganisationsvalggrupper, som er afgørende for hvordan og hvem, der udpeges til hovedorganisationens pladser. Ingen enkeltorganisationer har pladser i MED-systemet.

De interne udpegningsprincipper skal ikke aftales med arbejdsgiverne eller indgå i den lokale MED-aftale.

Skal MED-hovedudvalget drøfte sygefraværsstatistik?

MED-hovedudvalgets opgave i forhold til sygefraværsstatistik er, at sikre at de lokale MED-udvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelse af statistik samt opfølgning på sygefravær i institutionerne. Se bilag 2 til MED-rammeaftalen og Aftale om trivsel og sundhed.

Skal forretningsordenen angive hvor mange møder MED-hovedudvalget skal holde?

Nej, det skal den ikke. En forretningsorden kan godt angive et minimumsantal af møder eller en normal mødefrekvens, men der skal afholdes møder, når der er behov for drøftelser, og ikke fordi det står i en forretningsorden.

Hvem har kompetence til at foretage ændringer i MED-strukturen?

MED-hovedudvalget kan tilpasse MED-strukturen og organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, hvor der sker en ændring i kommunens eller regionens organisation og/eller ledelsesstruktur.

Tilpasningen kan bestå både i at oprette eller nedlægge niveauer og i at indføre, øge eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse.

Hvis der ikke er ændringer af kommunens eller regionens ledelsesstruktur, kan MED-hovedudvalget kun aftale tilpasninger, der øger medindflydelsen og medbestemmelsen eller holder den på samme niveau. I de situationer har MED-hovedudvalget altså ikke kompetence til at aftale strukturtilpasninger, der reducerer medindflydelsen og medbestemmelsen eller at nedlægge niveauer i MED-strukturen.

Når MED-hovedudvalget har aftalt en tilpasning af MED-strukturen, indarbejder MED-hovedudvalget tilpasningen i de lokale MED-aftalen. Det skal fremgå, hvad MED-hovedudvalget har ændret.

Hvis MED-hovedudvalget ikke kan blive enige om en tilpasning af MED-strukturen eller om, at Hovedudvalget har kompetencen, kan der nedsættes et forhandlingsorgan. Hvis der er ønske om andre ændringer af den lokale MED-aftale kan de også kun aftales i et forhandlingsorgan.

Skal kommunens selvejende institutioner have en plads i MED-hovedudvalget? 

Selvejende institutioner skal altid have en placering i den kommunale MED-organisation, når MED-aftalen omfatter organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at de skal have mindst en medarbejderrepræsentant og mindst en ledelsesrepræsentant i niveauet over deres eget.

Hvis der i kommunen kun er to niveauer i MED-systemet (institutionsniveauet og MED-hovedudvalget), skal den eller de selvejende institution(er) have pladser i MED-hovedudvalget. Er der et niveau mellem institutionsniveauet og hovedudvalget, skal de have pladser dér i stedet.

Man skal være opmærksom på, at det skal være i de ledelsesmæssigt relevante udvalg. Fx skal repræsentanter fra et eller flere selvejende plejehjem sidde i samme udvalg som de øvrige plejehjem hører under. Hvis der er flere selvejende plejehjem i en kommune, kan de i fællesskab være repræsenteret af to personer (en ledelses- og en medarbejderrepræsentant) i det relevante MED-udvalg på vegne af alle de selvejende plejehjem.