Valg og udpegning af medarbejderrepræsentanter i MED

Medarbejderrepræsentanter (ikke arbejdsmiljørepræsentanter)
Alle medarbejdere skal være repræsenteret
Valg af arbejdsmiljørepræsentanter
Valg af medarbejderrepræsentanter i MED
Udpegning
Suppleanter
Valgperiode i MED-systemet
Hvornår skal en medarbejderrepræsentant skiftes ud?
Hvis et medlem af MED-hovedudvalget stopper, hvem udpeger så et nyt medlem?
Beskyttelse mod afskedigelse
Valg af næstformand
Valg af TR

MED-aftalerne i kommunerne og regionerne har bestemmelser om, hvordan medarbejderrepræsentanterne kan enten vælges eller udpeges til pladserne i MED-udvalgene.

Medarbejderrepræsentanter (ikke arbejdsmiljørepræsentanter)

Bestemmelserne i de lokale MED-aftaler bygger på MED-rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse:

”§ 4, stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen.”

Ӥ 4, stk. 6
Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter.”

Principperne for medarbejderrepræsentationen er således:
Baseret på de tidligere tre hovedorganisationsgrupper
Afspejle personalesammensætningen
TR før øvrige medarbejderrepræsentanter

ad. a. Tre tidligere hovedorganisationsgrupper

Medarbejderrepræsentationen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne (nu valggruppe A, B og C). Det betyder, at som udgangspunkt skal alle de valggrupper, der er repræsenteret inden for udvalgets område, være repræsenteret.

Medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet vælges eller udpeges inden for de tidligere tre hovedorganisationsgrupper (valggrupper): tidligere Akademikergruppen nu valggruppe-A, tidligere LO–gruppen nu valggruppe-B og tidligere FTF–gruppen nu valggruppe-C.

Det betyder, at det er repræsentanter fra de 3 valggrupper på medarbejdersiden, der har pladser i MED-udvalgene og i MED-systemet i det hele taget.
Ingen faglige organisationer har altså plads i et MED-udvalg.

Etableringen af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ved en fusion af LO og FTF har ikke ændret på, at der er tre valggrupper i MED-systemet.

Baglandet for medarbejderrepræsentanterne i MED er medarbejderne i valggruppen.

Vi anbefaler det ikke, men fordelingen af pladser mellem de tre valggrupper i de enkelte MED-udvalg kan fremgå af kommunens eller regionens lokale MED-aftale. Hvis fordelingen ikke er aftalt, fordeles pladserne af de lokale forhandlingsberettigede organisationer efter forholdstal mellem de tre valggrupper baseret på antallet af ansatte inden for det område, MED-udvalget dækker. Se også ad b.

ad. b. Afspejle personalesammensætningen

Medarbejderrepræsentationen skal afspejle personalesammensætningen. Det betyder, at alle personalegrupper så vidt muligt skal være repræsenteret. Først når alle personalegrupper (overenskomstgrupper) har fået en plads i udvalget, kan der vælges yderligere repræsentanter for de største personalegrupper.

Personalegrupperne repræsenteres som udgangspunkt efter størrelse. Det skal dog sikres, at alle valggrupper er repræsenteret, såfremt der er ansatte inden for området.

ad. c. TR før øvrige medarbejdere

Tillidsrepræsentanterne har fortrinsret til pladserne i MED-systemet. Det, gælder inden for den enkelte personalegruppe.

Det betyder, at hvis en personalegruppe, der med baggrund i sin størrelse (afspejling af personalegruppens sammensætning) skal være repræsenteret i et MED-udvalg, ikke har en tillidsrepræsentant på det pågældende MED-udvalgs område, så kan denne personalegruppe vælge en anden medarbejder som medarbejderrepræsentant til MED-udvalget, også selv om en anden og mindre personalegruppe har en tillidsrepræsentant, som ikke sidder i MED-udvalget.

Medarbejderrepræsentanter i et MED-udvalg skal være ansat inden for udvalgets område. Hvis en personalegruppe har en tillidsrepræsentant, som er ansat på et andet område, end det udvalget dækker, kan vedkommende ikke sidde i udvalget. Den pågældende personalegruppe vil i stedet skulle være repræsenteret i MED-udvalget af en anden repræsentant fra samme valggruppe, som er ansat inden for udvalgets område, eller af en medarbejder fra personalegruppen, der bliver valgt som medarbejderrepræsentant til det pågældende MED-udvalg.

At tillidsrepræsentanterne har fortrinsret betyder således ikke, at de organisationer, der har tillidsrepræsentanter inden for MED-udvalgets område, har fortrinsret – det er principperne om valggrupper og at repræsentationen skal afspejle personalesammensætningen, der går forud og er de primære.

Alle medarbejdere skal være repræsenteret

Medarbejderrepræsentanterne repræsenterer samlet set alle medarbejderne. Det betyder f.eks., at hvis en valggruppe ikke er repræsenteret i et MED-udvalg, skal de resterende medarbejderrepræsentanter sikre, at den pågældende gruppes synspunkter bliver inddraget i drøftelserne.

Hvis der f.eks. Er en enkelt akademiker på den arbejdsplads, som MED-udvalget dækker, og det derfor kun er valggruppe B og C, der har repræsentanter i MED-udvalget, skal det aftales, hvem af medarbejderrepræsentanterne, der sikrer kontakten til den pågældende akademiker.

Medarbejderrepræsentanterne bør aftale, hvorledes de holder kontakt til de medarbejdere, de repræsenterer samt, hvem der repræsenterer de medarbejdere, som ikke er direkte repræsenteret i MED-udvalget.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne i MED-udvalg vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanter og er en særskilt valggruppe med særskilte pladser på medarbejdersiden i MED-udvalgene, uanset om de øvrige medarbejderrepræsentanter vælges eller udpeges. Ovenstående principper gælder derfor ikke for valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Til lokale MED-udvalg vælges arbejdsmiljørepræsentanterne således på tværs af valggrupperne af alle medarbejderne på en arbejdsplads. Hvis der er flere arbejdsmiljørepræsentanter på området, end der er arbejdsmiljørepræsentantpladser i det lokale MED-udvalg, vælges der af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne til disse pladser i MED-udvalget.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter i de overliggende MED-udvalg vil ofte være fastlagt i den lokale MED-aftale. Som regel vælges de af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i MED-udvalgene på det underliggende niveau. Hvis der er aftalt udpegning af arbejdsmiljørepræsentanter til eksempelvis MED-hovedudvalget, skal den/de udpegede være valgt som arbejdsmiljørepræsentant(er) på en af arbejdspladserne i kommunen/regionen.

Hvor der vælges arbejdsmiljørepræsentanter og dermed oprettes arbejdsmiljøgrupper er aftalt i den lokale MED-aftale.

Tvivlsspørgsmål om valgperiode, antal arbejdsmiljøgrupper og antal arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalgene afgøres af MED-hovedudvalget.

Valg af medarbejderrepræsentanter i MED

Medarbejderrepræsentanter i lokale MED-udvalg vælges af medarbejderne. Valgene sker inden for de tre valggrupper. Fordelingen af pladser mellem valggrupperne fremgår enten af kommunens/regionens MED-aftale eller aftales mellem organisationerne på baggrund af antal ansatte inden for valggruppen.

I det eller de MED-niveauer, der er mellem de lokale MED-udvalg og MED-hovedudvalget, vælges medarbejderrepræsentanterne som det er aftalt i den lokale MED-aftale. Det vil typisk være sådan, at repræsentanterne vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne på det underliggende niveau. Det kan dog også være aftalt, at medarbejderrepræsentanterne på niveau 2 udpeges af organisationerne (se nedenfor).

Valgene skal afspejle personalegruppernes sammensætning, og for de enkelte personalegrupper gælder, at tillidsrepræsentanten for den enkelte personalegruppe går forud for evt. valg af øvrige medarbejderrepræsentanter fra den samme personalegruppe.

Udpegning

Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker på de MED-niveauer, hvor det af den lokale MED-aftale fremgår, at der er udpegning. Det er i alle MED-aftalerne aftalt, at der er udpegning til hovedudvalgene. I nogle kommuner og regioner er der også udpegning til niveau-2-udvalg.

Udpegning betyder, at de lokale faglige organisationer foretager en udpegning til medarbejderrepræsentantpladserne i de pågældende MED-udvalg.

Denne udpegning skal også ske ud fra de tre ovenstående principper..

Fordelingen af det samlede antal pladser til medarbejderrepræsentanter mellem de tre valggrupper, fremgår af kommunens/regionens MED-aftale eller aftales mellem organisationerne på baggrund af antal ansatte inden for valggruppen.

Herefter foregår udpegningerne i hver valggruppe for sig.

Udpegningerne inden for valggrupperne skal afspejle personalegruppernes sammensætning, og for de enkelte personalegrupper gælder, at tillidsrepræsentanten for den enkelte personalegruppe går forud for eventuel udpegning af øvrige medarbejderrepræsentanter fra den samme personalegruppe.

At repræsentanterne udpeges ændrer ikke på, at der er tale om medarbejderrepræsentanter, og at de repræsenterer medarbejderne fra de tre valggrupper som beskrevet ovenfor. Det betyder blot, at det er de faglige organisationer indenfor valggruppen, som bestemmer hvilke medarbejderrepræsentanter, der skal være valggruppens repræsentanter i MED-udvalget.

Suppleanter

Der er ret til at vælge suppleanter til alle pladserne i MED-udvalgene på alle MED-niveauer. Det følger af vejledningen til MED-rammeaftalens § 4, stk. 6.

Suppleanter vælges inden for valggrupperne. Suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne skal være valgt som arbejdsmiljørepræsentanter.

Der er ikke pligt til at vælge suppleanter.

Hvordan og hvornår en suppleant indtræder i stedet for et ordinært medlem af et MED-udvalg, kan fremgå af den lokale MED-aftale. Det mest almindelige er, at en suppleant indtræder, når et ordinært MED-udvalgsmedlem har fravær på et enkelt møde eller i en afgrænset periode (fx orlov eller sygdom).

Det afgøres af den enkelte valggruppe, hvorvidt man vil have 1., 2., 3., osv. suppleanter eller personlige suppleanter, medmindre andet er angivet i den lokale MED-aftale, eller i en forretningsorden aftalt i MED-systemet.

Det anbefales, at valggruppen selv afgør spørgsmålet.

Hvis det ordinære medlem udtræder af MED-udvalget, bør der foretages en ny udpegning eller et nyvalg til pladsen. Hvis man vælger/udpeger suppleanten, skal der ligeledes vælges/udpeges en ny til den ledige suppleantpost. Der kan dog være aftalt andet i den lokale MED-aftale.

Af bemærkningen til rammeaftalens § 4, stk. 6 (og af rammeaftalens § 18, stk. 1) fremgår, at suppleanter for medarbejderrepræsentanter er omfattet af beskyttelsen mod afskedigelse, uanset om de er tillidsrepræsentanter eller ej.

Valgperioden i MED-systemet

MED-repræsentanternes valgperiode er som regel aftalt i den lokale MED-aftale.

Hvis valgperioden for medarbejderrepræsentanterne (herunder arbejdsmiljørepræsentanterne) ikke er fastlagt i den lokale MED-aftale, er det MED-hovedudvalget, der fastlægger valgperioden.

Det er også MED-hovedudvalget, der har ansvaret for, at der bliver foretaget valg i MED-systemet, når valgperioden er udløbet. Ansvaret for valgene, valgperiodens længde og andre spørgsmål om valg af medarbejderrepræsentanter kan aldrig afgøres af ledelsen.

Hvornår skal en medarbejderrepræsentant skiftes ud?

Hvis en tillidsrepræsentant, der sidder i et MED-udvalg, afgår som tillidsrepræsentant, vil vedkommende normalt blive skiftet ud i MED-udvalget med den nye tillidsrepræsentant for personalegruppen.

Hvis en personalegruppe er repræsenteret i et MED-udvalg ved en medarbejder, som ikke er tillidsrepræsentant, og denne personalegruppe senere vælger en anden medarbejder fra området som tillidsrepræsentant, indgår tillidsrepræsentanten i MED-udvalget.

Det er valggruppen, der skal sørge for, at der sker en udskiftning af medarbejderrepræsentanten, når der vælges en ny tillidsrepræsentant. Det er altså ikke noget ledelsen kan gøre noget ved.

Hvis et medlem af MED-hovedudvalget stopper, hvem udpeger så et nyt medlem?

Det er de interne udpegningsprincipper i de enkelte valggrupper, som er afgørende for hvordan og hvem, der udpeges til valggruppens pladser. Ingen enkeltorganisationer har pladser i MED-systemet.

De interne udpegningsprincipper skal ikke aftales med arbejdsgiverne eller indgå i den lokale MED-aftale.

Beskyttelse mod afskedigelse

Medarbejderrepræsentanter i MED og deres suppleanter er dækket af den såkaldte ’TR-beskyttelse’. Det vil sige, at medarbejderrepræsentanter og suppleanter for medarbejderrepræsentanter er omfattet af MED-rammeaftalens § 18: Afskedigelse, uanset om de også er tillidsrepræsentanter.

Det betyder, at man ikke kan afskediges, før der har været en forhandling mellem den pågældendes organisation og arbejdsgiveren, samt at arbejdsgiver ved denne forhandling har godtgjort, at der er tale om tvingende årsager. Bevisbyrden ligger altså hos arbejdsgiver.

Valg af næstformand

Man kan ikke stemme i et MED-udvalg – heller ikke på medarbejdersiden.

Beslutninger på medarbejdersiden i et MED-udvalg (fx valg af næstformand) forudsætter enighed mellem valggrupperne.

Næstformanden er valgt til at repræsentere alle overenskomstgrupperne på tværs af valggrupperne og bør derfor vælges i enighed mellem de tre valggrupper.

Som nævnt repræsenterer medarbejderrepræsentanterne hele valggruppen, og de enkelte repræsentanter tager derfor stilling på vegne af alle i gruppen.

Når der skal være enighed mellem valggrupperne, har den enkelte gruppe mulighed for at nedlægge veto, fx mod en kandidat til posten som næstformand.

Valgt til posten bliver altså den kandidat, som ikke mødes af et veto fra en af de tre valggrupper.

Hvorledes de enkelte valggrupper afgør deres anvendelse af vetoretten, besluttes inden for valggruppen. Antallet af medarbejderrepræsentanter i de enkelte valggrupper har ingen betydning i forhold til stillingtagen.

Hvis valggrupperne ikke kan opnå enighed, kan MEDsamarbejdet inddrages.

Valg af TR

Valg af tillidsrepræsentanter har ikke noget med MED-systemet at gøre. TR-valg forestås af den organisation, som tillidsrepræsentanten kommer fra, og det er suverænt den pågældende organisation, der fastsætter valgperiode samt regler for valg af tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentantens valgområde er ligeledes uafhængigt af MED-systemets opbygning